Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych przez okres 4 miesięcy tj. od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony najpóźniej  następnego dnia od  złożenia zamówienia  do godziny 7.30.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

 Istotne warunki zamówienia.

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza  oferta.

 • Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Realizacja zamówienia : od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
 • Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu, po telefonicznym zamówieniu ze strony Zamawiającego.
 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

 

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
 3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenie/a, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną: E-mail : spz@hazlach.pl

 

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest p. Natalia Perchała- sekretarz w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach w godzinach pracy tj.: poniedziałek- piątek w godz. 7:00-13:00, czwartek: 9:00-16:00, pod numerem telefonu  338569591.

Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

 • osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach ul. Szkolna 1, 43-419 Zamarski
 • za pośrednictwem Internetu – e-mail : spz@hazlach.pl

Ofertę należy złożyć do dnia  26 sierpnia 2022 r. do godz. 8.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 8.15. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 1 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
  za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część lub cenę całego zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cena dostawy na miejsce – SP im. Orła Białego w Zamarskach
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

Kryterium wybory oferty.

Kryterium wyboru oferty jest najkorzystniejsza oferta  za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

 1. Informacje o formalnościach
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 45
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach
Nazwa: ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Perchała
Osoba, która udostępnia informację: Natalia Perchała
Data wytworzenia informacji: 18.08.2022 15:14:23
Data udostępnienia informacji: 18.08.2022 15:17:35
Data ostatniej aktualizacji: 18.08.2022 15:17:15
Rejestr zmian